خدمات تأمين و مهندسی سيال حفاری و مديريت پسماند

طراحی سیال حفاری با توجه به وزن سیال پیشنهادی در هر فاز حفاری، مشخصات سازندها، اطلاعات میادین و چاه‌های اطراف و مشکلات احتمالیِ پیش‌بینی‌شده، توسط کارشناسان سیالات حفاری انجام می‌شود. با طراحی سیال حفاری، نوع، وزن، خصوصیات رئولوژیکی، فرمولاسیون تهیه و میزان مواد موردنیاز حفاری هر فاز مشخص می‌شود. در نهایت با رعایت استانداردهای ارائه‌شده در خصوص تهیه مواد، تست‌های آزمایشگاهی و ساخت سیال حفاری و  با در نظر گرفتن پیشگیری از آسیب به سازندهای بهره‌ده و منطبق بر شرایط چاه تنظیم می‌گردد.