خدمات فرازآوری با نيتروژن

از گاز نیتروژن برای سبک‌سازی و فرازآوری چاه‌های نفتی در مراحل قبل و بعد از عملیات اسیدکاری استفاده می‌شود. پس از عملیات اسیدکاری نیاز به تمیزسازی چاه از آب و سایر سیالات است که با استفاده از تزریق نیتروژن توسط دستگاه لوله مغزی سیار انجام می‌گیرد.