خدمات چاه‌آزمايی با دستگاه فراورش سيار

در بخش چاه‌آزمایی، شرکت تدبیر پترو انرژی، فرآیندهای تمیزسازی و همچنین آزمایش سطحی چاه انجام می‌گیرد که شامل تفکیک سیالات، تعیین نرخ جریانی آنها، تعیین میزان درصد آب، تعیین درصد گاز هیدروژن سولفید و میزان کربن دی اکسید است. همچنین، در این قسمت، دیتاهایی مانند فشار بسته و فشار جریانی سرچاهی و دمای سیال نیز اندازه‌گیری می‌شود.