خدمات چاه‌پيمايی

چاه‌پیمایی شامل مجموعه روش‌هایی است که براساس اندازه‌گیری‌های فیزیکی، خواص پتروفیزیکی و خواص ساختاری-لیتولوژیکی سنگ سازند مورد بررسی و شناسایی قرار می‌گیرد. این روش‌ها به طور کلی به چهار دسته لاگ‌های الکتریکی، لاگ‌های تخلخل، لاگ‌های لیتولوژی و لاگ‌های متفرقه تقسیم می‌شوند. این سرویس شامل کلیه خدمات نمودارگیری از چاه است و به دو دسته کلی زیر تقسیم می‌شود:

  1. نمودارهای چاه باز
  2. نمودارهای جداره پوش 

این خدمات در شرکت تدبیر پترو انرژی توسط آخرین فناوری‌ها و تجهیزات نمودا‌رگیری صورت می‌پذیرد و کلیه خدمات نمودارگیری مورد نیاز در دریا و خشکی را پوشش می‌دهد.